Regulamin sklepu

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEZOKO.COM

("Regulamin")

I. PRZEDMIOT REGULACJI

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.mezoko.com oraz zorganizowanego na niej sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem), w tym w szczególności zasady regulujące funkcjonowanie i procedurę zawierania oraz realizacji umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w oparciu o rozwiązania informatyczno-techniczne zapewniające funkcjonalność Sklepu.

1.2. Administratorem www.mezoko.com oraz prowadzącym za jej pośrednictwem działalność gospodarczą w formie Sklepu jest: KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Nr KRS: 0000297591, NIP 5170241998, REGON 180295910, Sąd Rejonowy dla w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,, Kapitał zakładowy: 7 114 650,00 zł, nr rachunku bankowego: 64 1050 1979 1000 0090 8050 7974, e-mail sklep@mezoko.com, telefon 146210470 (dalej jako: KWANT lub jako przedsiębiorca). KWANT posiada również zorganizowaną jednostkę organizacyjną z siedzibą przy ul. Spokojna 22 (biura), 33-100 (zwaną dalej Oddziałem). Kontakt z KWANT może być realizowany z wykorzystaniem wszystkich powyżej wskazanych danych teleadresowych.

1.3. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami :

•Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - zawierająca z KWANT przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i na zasadach określonych w Regulaminie umowę sprzedaży. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich, które jednak ukończyły 13 rok życia, zawarcie umowy wymaga zgody/potwierdzenia przez ich przedstawiciela ustawowego;

•Produkt– rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta;

•Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z KWANT czynności prawnej (w tym w szczególności zawiera umowę sprzedaży jako kupujący) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej;

•Opis– dostępna na stronach internetowych Sklepu charakterystyka konkretnego Produktu wraz z innymi informacjami szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (cechy oraz właściwości świadczenia i jego przedmiot);

•Zamówienie– oświadczenie woli złożone przez Klienta (jako kupującego) za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę zawarcia z KWANT umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

1.4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej, który ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu (umowy zawierane na odległość).

1.5. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do konkretnego Zamówienia i zawartej umowy sprzedaży w takim wyłącznie zakresie, w jakim pozostają w sprzeczności z jednoznacznymi informacjami zamieszczonymi w Opisie Produktu objętego Zamówieniem. Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie przedmiotu umowy i w żadnym razie nie może być interpretowane jako ograniczenie praw konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1.6. Umowy będące rezultatem transakcji sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem Sklepu są zawierane w języku polskim i w oparciu o polski porządek prawny.

1.7. Składanie Zamówień jest możliwe wyłącznie poprzez funkcje Sklepu. Komunikacja Klientów z KWANT odbywa się przede wszystkim w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, a także za pomocą aktualnie dostępnych mechanizmów lub formularzy kontaktowych Sklepu.

1.8. Aktualna treść Regulaminu jest nieodpłatnie dostępna na stronie internetowej Sklepu pod adresem : http://www.mezoko.com/pl/i/Regulamin-sklepu/19, w formie tekstowej oraz w formie pliku PDF przygotowanego do pobrania lub wydruku.

1.9. KWANT nie prowadzi sprzedaży lub dostaw treści cyfrowych, tj. danych wytwarzanych i dostarczanych w postaci cyfrowej, jak również nie umożliwia zawierania umów w przedmiocie wykonywania usług i dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej.

 

II. PRODUKTY ORAZ OPISY

2.1. Przedmiotem transakcji sprzedaży są wyłącznie fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone na rynek polski oraz dopuszczone do obrotu Produkty znajdujące się w aktualnym asortymencie KWANT

2.2. Informacje dotyczące Produktów prezentowane w Opisach są zgodne z danymi katalogowymi producentów. KWANT nie jest producentem oferowanych Produktów. Informacja o producencie lub importerze danego Produktu znajduje się w Opisie, podobnie jak inne informacje, o ile są wymagane przez odrębne przepisy (np. znak bezpieczeństwa, znak zgodności, określenie energochłonności).

2.3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają wszelkie - wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do konkretnych Produktów - podatki i cła, w szczególności podatek VAT). Ceny podawane są w walucie polskiej (PLN). Każda transakcja sprzedaży dokumentowana jest fakturą VAT/paragonem, które są następnie dostarczane do Klienta.

2.4. Podane w Opisach ceny Produktów dostępnych w asortymencie KWANT obowiązują jedynie przy zakupach za pośrednictwem strony internetowej www.mezoko.com.

2.5. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy Produktu do Klienta. Wskazane na stronach internetowych Sklepu lub w Opisach koszty i warunki dostawy Produktu do Klienta dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski.

III. ZAMÓWIENIA

3.1. Składanie przez Klienta Zamówień odbywa się za pośrednictwem Sklepu i jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.2. Klienci posiadają dostęp do Sklepu i mogą składać Zamówienia na Produkty niezależnie od tego czy dokonali na www.mezoko.com jakiejkolwiek uprzedniej rejestracji.

3.3. Wybór określonych Produktów dla Zamówienia dokonuje się poprzez wykorzystanie dostępnego na stronie Produktu polecenia "Do koszyka". Wybrane w ten sposób Produkt lub Produkty ujmowane są wówczas w Koszyku.

3.4. W Koszyku Klient ma możliwość modyfikowania dotychczas wybranego asortymentu Produktów (rodzaj, ilość), jak również ma możliwość wybrać formę płatności oraz formę dostawy Produktów. Złożenie Zamówienia wymaga dodatkowo podania danych adresowych/kontaktowych Klienta, w tym w szczególności jego adresu e-mail.

3.5. Koszyk wskazuje również łączną cenę sprzedaży za umieszczone w nim Produkty. Cena ta może być mniejsza niż łączna cena nominalna wszystkich zamawianych Produktów w przypadku korzystania przez Klienta z Promocji, w szczególności w przypadku wskazania przez Klienta w trakcie składania Zamówienia kodu rabatowego.

3.6. Klienta obciążają dodatkowo zaakceptowane przez niego koszty dostawy Produktów, których ustalona wysokość wskazana jest w trakcie składania Zamówienia przy wyborze określonej formy dostawy Produktów.

3.7. Ostateczne złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na Produkty ujęte w Koszyku dokonywane jest poprzez wybranie polecenia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta jako kupującego oferty zawarcia z KWANT umowy sprzedaży Produktów na warunkach objętych przedmiotowym Zamówieniem. Złożenie zamówienia jest możliwe po potwierdzeniu przez Klienta, tj. zaznaczeniu właściwego pola wyboru, iż wie, że dokonanie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.8. Po złożeniu Zamówienia KWANT niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza Klientowi na wskazany przez niego adres poczty e-mail warunki umowy sprzedaży i gotowość realizacji Zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem skierowanej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie zawiera również numer i datę Zamówienia.

3.9. Potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3.8. nie stanowi automatycznie wysyłana do Klienta przez system teleinformatyczny Sklepu informacja o otrzymaniu i przyjęciu Zamówienia do weryfikacji.

3.10. Ewentualna zmiana w Zamówieniu dokonywana na wniosek Klienta - po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu - wymaga kontaktu i uzgodnienia szczegółów zmiany z KWANT

3.11. Informacja o cenie wskazana w Koszyku i objęta Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta ze Sklepu potwierdzenia Zamówienia. Późniejsze zmiany cen Produktów w Sklepie nie mają wpływu na realizację potwierdzonego przez Sklep Zamówienia.

3.12. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

IV. REJESTRACJA

4.1. Każdy odwiedzający witrynę www.mezoko.com ma możliwość utworzenia swojego indywidualnego konta w bazie Sklepu.

4.2. Rejestracja odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz wybranie loginu i indywidualnego hasła dostępu do zakładanego konta, które jest wymagane przy logowaniu się na wspomniane konto.

4.3. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość:

- dodania / zmiany swoich danych (adresu e-mail, Imienia, Nazwiska)

- zmiany hasła

- zdefiniowania adresów dostawy ewentualnych zamówień

- przeglądania złożonych przez siebie zamówień oraz dokumentów do nich wystawionych

- dodawania i edycji Produktów „w przechowalni”

4.4. Dla zarejestrowanych użytkowników przewidziane są dodatkowe promocje szczegółowo opisane w regulaminach promocji

4.5. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.

V. FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Zapłata za zakupione Produkty następuje w formie wybranej przez Klienta spośród następujących sposobów płatności:

a) Płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)

b) Przedpłata na konto bankowe 64 1050 1979 1000 0090 8050 7974 Bank ING. W tytule przelewu należy umieścić numer i datę Zamówienia.

c) Karty płatnicze / przelewy internetowe - płatność za pośrednictwem PayU.pl

5.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU.pl:

a) Szczegółowe zasady i warunki realizacji płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl dostępne są na stronie internetowej operatora tych usług, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495 – www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje-dla-e-sklepow . Przed skorzystaniem z danej usługi należy zapoznać się z dostępnym na tej stronie regulaminem tej usługi.

b) Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

c) Sklep w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do wskazanego przez Klienta Partnera Systemu PayU.pl (instytucji finansowej, banku) za pośrednictwem Systemu PayU.pl .

d) Dokonanie przez Klienta transakcji przez System PayU wymaga udostępnienia przez Sklep danych osobowych Klienta operatorowi tych usług w celu realizacji usługi - dane te będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie braku zgody na powyższe Klient powinien wybrać inny sposób płatności. Przekazanie danych osobowych Klientów spółce PayU dotyczy danych niezbędnych do realizacji usługi i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres Klienta, adres e- mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU S.A. staje się ich administratorem.

e) Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w serwisie Sklepu i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.pl

f) W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. Dla prawidłowego przebiegu usługi nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące płatności PAYu.pl można znaleźć tutaj: https://www.payu.pl/regulaminy

5.3. Wszystkie płatności dokonywane przez Klientów za zamówione Produkty dokonywane są w walucie polskiej (PLN - Polski Złoty)

VI. TRANSPORT I DOSTAWA

6.1. Wysyłka Produktów do Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

6.2. Zamówiony Produkt dostarczany jest do Klienta niezwłocznie, tj. maksymalnie w terminie do 7 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia Klientowi Zamówienia przez KWANT (zawarcia umowy). Na czas realizacji składa się czas skompletowania i zapakowania Produktów oraz czas na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku, gdy Klient wybrał przedpłatę jako formę zapłaty wysyłka Produktu nie nastąpi przed otrzymaniem przedpłaty przez KWANT

6.3. Zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD lub RABEN na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Aktualny cennik kosztów dostawy dostępny jest pod linkiem : http://www.mezoko.com/pl/i/Informacje-o-dostawie/20)

6.4. W dniu wysłania paczki Klient zostaje poinformowany mailem o wysyłce i numerze listu przewozowego.

6.5. Przesyłki są ubezpieczane jedynie na wniosek Klienta i pod warunkiem dokonania przez niego odpowiedniej przedpłaty uzgodnionej z KWANT - równej dodatkowym kosztom ubezpieczenia.

6.6. W sytuacji gdy KWANT jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia, a niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

6.7. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że otrzymana przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania, Klient jest uprawniony zażądać dokonania przez przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta, które może być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

6.8. KWANT zwraca się do Klientów o dokonywanie ustaleń stanu przesyłki zgodnie z pkt 6.7, gdyż pozwala to określić fakt i przyczynę powstania szkody w przesyłce, jak również może mieć wpływ na polepszenie standardu dostaw. Przesyłki pakowane są bowiem przez KWANT w sposób zapewniający ich bezpieczny transport, co uwarunkowane jest uprawnieniem przewoźnika do odmowy przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient może nie przyjmować przesyłki i zgłosić swoje zastrzeżenia przewoźnikowi, a dla uzyskania dodatkowych informacji powinien niezwłocznie skontaktować się z KWANT

6.9. Postanowienia pkt 6.7. i 6.8. nie nakładają na Konsumenta wiążących obowiązków w stosunku do KWANT i nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.

6.10. Produkty o niestandardowej wadze i gabarytach nie mogą być w zwykłym trybie przesłane pocztą i muszą być dostarczane jako przesyłki paletowe. Takie Produkty posiadają oznaczenie w Opisie Produktu o treści: "Wyłącznie przesyłka paletowa". Dostępne dla takiego Produktu opcje dostawy przewidują wyłącznie formę przesyłki paletowej, a aktualny koszt dostawy takiego Produktu do Klienta jest widoczny po wskazaniu tego sposobu dostawy. Ewentualne koszty zwrotu tych Produktów w razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta są wyższe niż standardowe opłaty pocztowe - przy czym szacunkowa maksymalna wartość takich kosztów nie powinna przekraczać kwoty 650 zł. Usługi powszechne w tym zakresie świadczą również firmy przewozowe, o których mowa w pkt 6.3. Regulaminu.

 

 

VII. ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

7.1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej z KWANT za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.8 i pkt 7.10 niniejszego Regulaminu.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Natomiast w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg tego terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

7.3. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez KWANT o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu określonego w pkt 7.1. Jeżeli Konsument został poinformowany przez KWANT o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.

7.4. Konsument może odstąpić od umowy, składając KWANT oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w tym wysłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail KWANT

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim KWANT przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6. KWANT zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7. Jeżeli KWANT nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KWANT , KWANT nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz KWANT lub przekazać ją osobie upoważnionej przez KWANT do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że KWANT zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że KWANT zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że KWANT nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu).

7.12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez KWANT lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z KWANT Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.8 i 7.10. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, KWANT poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

7.13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

8.1. KWANT jako sprzedawca jest obowiązany dostarczyć przedmiot umowy bez wad i ponosi odpowiedzialność względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

8.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

8.4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

8.5. KWANT w całości wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Produkty względem Klientów niebędących Konsumentami.

8.6. Szczegółowe uprawnienia kupującego, jak również zasady oraz tryb realizacji uprawnień z rękojmi regulują przepisy Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

 

IX. GWARANCJA

9.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. KWANT nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty.

9.2. Zasady gwarancji producenta lub importera nie są jednakowe dla wszystkich Produktów objętych asortymentem Sklepu. Informacje o udzieleniu gwarancji, okresie obowiązywania gwarancji oraz jej warunkach, zawarte są każdorazowo w Opisie danego Produktu oraz na kartach / drukach gwarancyjnych Produktów dostarczanych Klientowi wraz z Produktem.

9.3. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

9.4. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

9.5. Jeżeli w warunkach gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

9.6. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

X. REKLAMACJE

10.1. Wszelkie wnioski i reklamacje związane z funkcjonowaniem www.mezoko.com i Sklepu lub realizacją Zamówienia należy kierować listownie na adres Oddziału, tj. MEZOKO.COM ul. Spokojna 22 (biura), 33-100 Tarnów lub w formie elektronicznej na adres sklep@mezoko.com

10.2. Dołączenie do reklamacji kopii faktury/paragonu dokumentującej sprzedaż, szczegółowego opisu przyczyn reklamacji oraz konkretnych żądań, o ile takie są zgłaszane, jak również oznaczenie przesyłki/maila określeniem „Reklamacja“ pozwala przyśpieszyć czas rozpatrywania reklamacji przez KWANT

10.3. Przykładowy wzór protokołu reklamacyjnego dostępny jest pod linkiem: https://www.mezoko.com/pliki/formularz_reklamacyjny_mezoko.pdf

10.4. Wszystkie reklamacje i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

10.5. Jeśli reklamacja zawiera braki, Klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie tym samym kanałem komunikacji, który wykorzystał do wniesienia reklamacji, chyba że z treści reklamacji wynika odmienna wola Klienta.

10.6. Odpowiedź na reklamację, o ile Klient nie zastrzegł sobie wyłącznie kontaktu w formie pisemnej, udzielana jest pisemnie lub w formie elektronicznej na podany do kontaktu adres poczty e-mail Klienta.

10.7. W razie sporu z KWANT Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym w szczególności z doradztwa rzeczników konsumentów, mediacji wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, czy stałych polubownych sądów konsumenckich - tryb i organizację pracy tych instytucji określa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) oraz ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25).

10.8. Szczegółowe informacje w przedmiocie sposobów polubownego rozpoznawania sporów konsumenckich znajdują się również na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

 

XI. PROMOCJE, RABATY I KUPONY RABATOWE

11.1. KWANT może wprowadzać wobec określonych Produktów promocje, rabaty, kupony i kody rabatowe lub programy lojalnościowe, zarówno stałe, cykliczne jak i jednorazowe ("Promocje").

11.2. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Promocji oraz czas ich obowiązywania określone będą każdorazowo w regulaminach Promocji, dostępnych na www.mezoko.com w zakładce https://www.mezoko.com/pl/i/Regulaminy-promocji/28

11.3. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile założenia przeciwne nie wynikają wprost z regulaminu Promocji.

11.4. Kupony rabatowe z kodami promocyjnymi upoważniają do procentowego obniżenia ceny Produktów - wysokość obniżenia podana jest na konkretnym kuponie. Kuponu rabatowego można użyć podczas finalizowania Zamówienia w okienku "Koszyk".

XII. NOTA PRAWNA

12.1. Stanowiące rezultat twórczego opracowania elementy i zawartość strony internetowej www.mezoko.com stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody KWANT , a w przypadku licencji niewyłącznych – bez zgody licencjodawcy - jest zabronione. Dotyczy to w szczególności layout`u stron internetowych, Opisów oraz zdjęć i grafik wykorzystywanych na www.mezoko.com.

12.2. Treść niniejszego Regulaminu stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie bez zgody autora. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie go w całości lub we fragmentach przez innych użytkowników prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu.

12.3. Naruszenie przysługujących KWANT autorskich praw majątkowych uprawnia go do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in.: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; 3) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 4) wydania uzyskanych korzyści.

12.4. Firma przedsiębiorcy podlega ochronie przewidzianej w Kodeksie cywilnym. Bezprawne działania nakierowane na naruszenie lub zagrożenie naruszenia renomy lub firmy KWANT , może skutkować odpowiedzialnością i sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa karnego, prawa cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12.5. Zarejestrowane znaki towarowe innych podmiotów są wykorzystywane przez KWANT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w zakresie koniecznym dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi.

12.6. Prezentacja Produktu i Opis mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, a jedynie skierowane do ogółu zaproszenie do zawarcia umowy. Sposób zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy KWANT a Klientem określony jest w Regulaminie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Dla prawidłowego korzystania i dokonywania transakcji w Sklepie konieczne jest korzystanie przez Klienta z komputera osobistego wyposażonego w przeglądarkę internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer v.8, Mozilla Firefox v.2, Opera v.10, Google Chrome v.6, z włączoną obsługą JavaScript i Active X. Optymalna rozdzielczość, w której powinny być przeglądane strony Sklepu to 1280 x 1024 pikseli, jakość kolorów 32 bity, paleta co najmniej 32 mln kolorów - lub korzystanie z urządzenia i oprogramowania równorzędnych pod względem wydajności i specyfikacji technicznej, np. – Tableta, Smartphona.

13.2. Udostępnione dobrowolnie w ramach realizacji Zamówienia dane osobowe Klienta są przetwarzane przez KWANT , jako administratora tych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) i jedynie przez czas i na potrzeby realizacji umowy sprzedaży zawartej Klientem i wynikających z niej uprawnień lub obowiązków stron (tj. w szczególności : zawarcie umowy, dostawa Produktu, wystawienie faktury VAT, procedura reklamacyjna).

13.3. Przetwarzanie przez KWANT danych osobowych Klienta w zakresie, dla którego przepisy powszechnie obowiązujące wymagają zgody osoby, której te dane dotyczą, dokonywane jest wyłącznie po uzyskaniu takiej dobrowolnej zgody od Klienta.

 

13.4. Klient zaznaczając dobrowolnie podczas zakupu pole „Chcę ocenić swój zakup w sklepie mezoko.com - tym samym wyrażam zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. Z o.o. oraz Opineo.pl (Ringier Axel Springer sp. z o.o.) w celu otrzymania formularza ankiety opiniotwórczej” wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do: Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS: 0000634928 oraz Opineo.pl (Ringier Axel Springer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000420780 jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta (adresu e-mail, numeru zamówienia  i numeru ) w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.mezoko.com (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))

 

13.5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez KWANT , jak również do ich poprawiania. Klient ma również prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, KWANT jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach wynikających z ustawy wskazanej w pkt 13.2.

13.6. Strona internetowa www.mezoko.com wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu i strony internetowej przez Klienta (w szczególności do zapamiętywania danych niezbędnych dla logowania Klienta, zapewnienia ciągłości utrzymania sesji Klienta, dostosowania strony internetowej do preferencji Klienta). Szczegółowe zasady wykorzystywania cookies określa Polityka Prywatności Sklepu dostępna pod tym linkiem : https://www.mezoko.com/pl/i/Polityka-Cookies/27. Klient może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.

13.7. KWANT podejmuje starania w celu zapewnienia bezpiecznego i stałego funkcjonowania portalu www.mezoko.com. Osoba korzystająca z portalu powinna stosować się do zasad Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez te osoby treści o charakterze bezprawnym.

13.8. Regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla zmiany wzorców umownych w Kodeksie cywilnym. Zmiana Regulaminu może w wynikać w szczególności ze zmiany stanu prawnego, rozwiązań technicznych stosowanych w Sklepie lub zmian, bądź potrzeb organizacyjnych, asortymentowych lub biznesowych dotyczących KWANT

13.9. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na te transakcje, w których złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na dany Produkt nastąpiło przed wejściem w życie przedmiotowych zmian Regulaminu. Ta sama zasada dotyczy ewentualnych zmian cen, typów i kosztów dostawy lub regulaminów Promocji.

13.10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne postanowienia ustaw prawa polskiego (Treść aktów prawnych jest dostępna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/ .) a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

13.11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14-01-2021 r.

 

Archiwum zmian wprowadzonych w niniejszym regulaminie dostępne jest tutaj

https:// mezoko.com/pl/i/Archiwum-Regulaminow/29

Aktualny regulamin w wersji PDF dostępny jest tutaj.

(https://mezoko.com/pliki/regulamin_sklepu_mezoko_com_14-01-2021.pdf)

 

Załącznik nr 1

/elektroniczna wersja formularza dostępna jest pod adresem : https://mezoko.com/pliki/odstapienie%20od%20umowy.pdf

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :

KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,

ul. Lokalna 5,  07-410 OSTROŁEKA

e-mail sklep@mezoko.com, telefon 146210470

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)o świadczenie następującej usługi : (*)

Oznaczenie rzeczy/ usługi

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Data

 

Zwracany towar, wraz z niniejszym dokumentem prosimy odesłać na adres:

KWANT– Mezoko

Ul. Spokojna 22 (biura)

33-100 Tarnów

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………..

/podpis/

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

ul. Lokalna 5, 07-410 OSTROŁĘKA

e-mail sklep@mezoko.com, telefon 146210470

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Trwa wysyłanie wiadomości!
bezpieczne zakupy
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl